Klauzula informacyjna

Przyjmuję do wiadomości i oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:

  • Administratorem moich danych osobowych podanych w niniejszym oświadczeniu (imię i nazwisko, adres email) jest Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a;
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celach dokumentacyjnych, ewidencyjnych i sprawozdawczych w związku z Projektem. W przypadku wyrażenia zgody na rozpowszechnienie wizerunku dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych i dokumentacyjnych Projektu. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celach dowodowych związanych ze złożeniem niniejszego oświadczenia, a także w celu ewentualnego kontaktu;
  • Podanie moich danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie;
  • W każdej chwili mam prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakiej jej udzieliłem. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie równoznaczne z zaprzestaniem udziału w Projekcie. Cofnięcie zgody w zakresie rozpowszechniania wizerunku będzie powodowało zaprzestanie jego rozpowszechniania.
  • Podane dane mogą zostać przekazane Światowej Agencji Antydopingowej.
  • Mam prawo do dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres do zakończenia realizacji Projektu, a następnie w celach archiwalnych i sprawozdawczych przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym zakończono realizację Projektu
  • Dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  • Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych moich narusza RODO.
  • we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących mi na mocy RODO, należy się kontaktować z administratorem danych osobowych, pod adresem email: biuro@antydoping.pl
Znajdź nas na:
https://niedladopingu.pl/wp-content/themes/niedladopingu